Υπηρεσίες

  • Κατάρτιση διατροφικών προγραμμάτων για όλα τα είδη των ζώων.
  • Ελεγχος και αξιολόγηση διατροφής κτηνοτροφικών μονάδων.
  • Σε συνεργασία με το πιστοποιημένο χημικό εργαστήριο της Panchris, αναλύσεις ζωοτροφών(πρώτων υλών , μιγμάτων και χονδροειδών ζωοτροφών) και παραγομένων προιόντων ( γάλα,αυγά ).
  • Παρακολούθηση χοιροτροφικών μονάδων με την εγκατάσταση του προγράμματος Isaporc (πρόγραμμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης χοιροστασίων σε ελληνική μετάφραση) της γαλλικής εταιρίας ISAGRI